Exallievi menili stanovy aj volili prezidenta

Piaty ročník Víkendu silných zážitkov zahŕňal aj tretie Valné zhromaždenie združenia exallievov. Zúčastnení, v snahe zlepšiť fungovanie a organizáciu združenia, prijali viaceré dôležité zmeny.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo úpravy stanov. Doba výkonu funkcií v združení sa zmenila z doby neurčitej na šesť rokov. Zároveň exallievi odsúhlasili zriadenie nového poradného orgánu pre Výkonný výbor s názvom Predsedníctvo. Tvoriť ho budú zástupcovia stredísk, komisií a inštitútov. Okrem toho prítomní exallievi volili členov Výkonného výboru, viceprezidentov a prezidenta združenia. Novým prezidentom sa stal Róbert Mruk, viceprezidentmi Michal Hort, Marek Slezák a Václav Faltus. Vo Výkonnom výbore pokračujú Andrej Klapica, Matúš Jókay a Peter Kováč. Členmi sú aj don Pavol Grach, ako delegát a sekretár Michal Nemček, ktorým členstvo vyplýva z funkcií.  Valné zhromaždenie zvolilo aj členov Kontrolnej komisie, sú nimi Andrej Dolnák, Pavol Biksadský a Ján Dobák.

Stretnutie sprevádzali otázky prítomných, priateľská diskusia a vysvetlenie navrhovaných a odsúhlasených zmien. Zo stretnutia vyplynula tiež povinnosť usporiadať Valné zhromaždenie aspoň jedenkrát za šesť rokov. Pričom zúčastniť sa môžu všetci členovia združenia.

Simona Ondrejová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk