MLADOSŤ – 20 ROKOV.

Tretieho decembra prežila naša komunita veľký deň.

Náš kostol blahoslavenej Laury Vicune v Michalovciach dozrel na krásny vek mladosti – 20 rokov.

Toto sa stalo pre nás dôvodom k ďakovaniu, ktoré vyvrcholilo v prvú adventnú nedeľu 3. decembra 2017.

Naša vďaka patrila predovšetkým Bohu za požehnanie života šíriaceho sa z každej svätej omše slúženej v tomto kostole.  Ďakovali sme najmä všetkým dobrodincom, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k jeho vybudovaniu a udržiavaniu až dodnes.

Potešilo nás, že sa tejto slávnosti osobne zúčastnil pán Jozef Kamas (vykonávajúci stavebný dozor), pán Jozef Janoško s rodinou (ktorí si v tom čase „adoptovali“ komunitu sestier) a mnohí iní. Laura, namaľovaná akad. maliarom Martinom Janoškom, ešte aj dnes zapôsobí na každého svojím podmanivým úsmevom.

Slávnostná svätá omša, celebrovaná rektorom kostola a direktorom don Petrom Hraboveckým, spolu s pozvaným kazateľom, bývalým dekanom Michalovskej farnosti vdp. Jánom Švecom Bilým, bola obetovaná za všetkých dobrodincov kostola. Špeciálnu spomienku sme venovali zosnulému pánovi Andrejovi Soročinovi, darcovi domu a priľahlého pozemku, na ktorom sa neskôr postavil náš kostol.

Po ďakovnej eucharistii, v priestoroch nášho domu, sme prežili pár chvíľ v zdieľaní a občerstvení.

Na celej slávnosti bola prítomná aj provinciálna predstavená sr.Jana Kurkinová, ktorá spolu s dvoma radkyňami Martou a Ľubou v týchto dňoch vizitovala komunitu sestier.

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk