Spoločne rozlišovať

  • Pridané v: Fma
  • 27. júna 2018
  • fma

Rím (Taliansko) V dňoch 11. – 13. júna 2018 sa v Generálnom dome FMA uskutočnilo stretnutie provinciálok interinšpektoriálnej konferencie CIEM, ktorá zahŕňa provincie Blízkeho východu a Európy, okrem Talianska, Španielska a Portugalska.

 

Dvanásť provinciálok CIEM sa zamýšľalo nad štýlom „animácie a vedenia“ na všetkých úrovniach Inštitútu: komunitnej, provinciálnej a svetovej.

Vzájomné podelenia sa s výstupom z jednotlivých provincií a analýza tohto materiálu, obohateného pohľadom na dejiny, opis súčasného stavu, plný realizmu, svetla a tieňov, boli základom pre reflexiu o živote komunít z hľadiska výchovného poslania.

“Uvedomili sme si odlišnosť interpretácií a rôzne spôsoby inkarnácie charizmy do štruktúry rôznych národov. Spôsoby animácie a vedenia nadobúdajú rozličné odtiene v závislosti od sociálnej, politickej a kultúrnej bázy, v ktorej sú FMA prítomné. Nie je jedna a tá istá vec byť prítomné v krajinách s vojnovým konfliktom a v krajinách poznačených post-modernizmom. A keď si pomyslíme na post-komunistické spoločnosti a interreligiózne a interkultúrne oblasti?“ – poznamenali provinciálky.

Jestvujú komunity, ktoré do rozhodovania a plánovania zapojili laikov a združenia; v iných ešte prevláda pyramidálny model, centralizovaný a jednostranný. Uvedomili si, že „koordinácia pre spoločenstvo“ je otvorená cesta, ktorou treba prejsť a vyžaduje si schopnosti vytvárať vzťahy, decentralizovať sa, vieru, a napodobňovanie Učiteľa, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť.

Na stretnutí sa konštatovalo, že otvorenosť a zmena nezávisia vždy od veku FMA, ale skôr od disponibility pre zmenu mentality. Mladé direktorky sú v nebezpečenstve, že upadnú do autoritatívnosti, ktorá je ovocím neistoty a malej skúsenosti, kým staršie preukazujú väčšiu flexibilitu a otvorenosť pre podelenie sa a pre spoluzodpovednosť v animácii.

Charakter, kompetencie, osobná história, ako aj viera, schopnosť vzťahov, empatia a poznanie… to všetko sú faktory, ktoré poznačia animáciu každej zodpovednej jedinečnosťou a rozdielnosťou. Ostáva JEDNA charizma, ktorá spája a podporuje rast duchovného materstva, podnecuje rodinného ducha a vyžaduje si jednotu zámerov a zásahov.

Kríza rehoľného života a relektúra sľubu poslušnosti, ako aj komplikovanosť súčasnej doby, odhaľujú potrebu skvalitnenia ľudskej a kresťanskej zrelosti, a podnecujú k tvorivým a odvážnym odpovediam.

Budúce stretnutie interinšpektoriálnej konferencie CIEM, spolu s konferenciami CIEP (Španielsko Portugalsko) a CII (Taliansko), sa uskutoční v Mornese, v septembri 2018. Matka Yvonne Reungoat nás ubezpečila, že každé spoločné rozlišovanie otvára cesty pre zmenu a zanecháva stopy v dejinách Inštitútu.

preložila: sr. Monika Golianová

zdroj: www.infonline.cgmanet.org

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk