Sme na ceste…

Naša komunita, zhromaždená Otcom… živená Ním, Slovom a Chlebom,… s optimizmom a úsilím,… sa stáva aj odpoveďou na hlboké potreby ľudského srdca. Rodinný duch si vyžaduje úsilie všetkých. Tak sa v komunite vytvorí ovzdušie dôvery a radosti. V neustálom úsilí o lásku… pozorne napráva svoje postoje a správanie… ochotne žije askézu… prežíva evanjeliové hodnoty odpúšťania… a každodennú odpoveď Pánovi… pohostinnosť s jemnou pozornosťou… radosti a bolesti našich drahých a vďačnosť. Spomienku na sestry, s ktorými sme prežívali náročnosť a radosti nášho povolania… Komunita spolupracuje s partikulárnou cirkvou, so skupinami saleziánskej rodiny… je pre nás výzvou vytvárať z našej komunity „dom Božej lásky“.

Ak vás tieto slová zaujali asi preto, že  sú citáciou z našich Stanov – z časti  „Náš sesterský život“ .

Snažíme sa žiť stanovy v konkrétnych výzvach a potrebách, ktoré každodenný život prináša. V advente sr. Iveta vo farnosti ponúkla modlitbové stretnutia nad Božím Slovom a pre veľký záujem pokračujú naďalej aj v novom liturgickom roku. Spolu so sr. Marikou sa stretávajú so skupinou exalliev. Určite ste už boli informovaní o medzinárodnej akcii – európske stretnutie saleziánskych historikov ACSSA, ktoré organizovala naša provincia a jej historická komisia v spolupráci aj s bratmi saleziánmi. Sr. Kamila bola aktívna v srdci tohto diania. Sme jej vďačné za vydanie knihy o našich slovenských sestrách v talianskom jazyku s názvom LE SUORE SALESIANE SLOVACCHE, vďaka ktorej sa hrdinské svedectvo života našich sestier dostáva za hranice Slovenska. Sestra Rózka je kostolníčkou vo farnosti, navštevuje chorých a prináša im Eucharistiu. Sr. Anna učí na základnej škole náboženstvo, vo farnosti Trnava -Tulipán. Je členkou diecézneho tímu pastorácie povolaní. Náš modlitbový život je rozšírený aj na širšie diecézne spoločenstvo, v ktorom spolu s ostatnými rehoľníkmi a rehoľníčkami sa modlíme počas adorácií každý prvý štvrtok  v mesiaci  za povolania.

V nastávajúcom období ako komunita budeme intenzívne rozlišovať pastoračný profil komunity. Prosíme o modlitby aj na tento úmysel. Veríme, že aj vďaka Vašim modlitbám Pán naďalej povedie našu cestu…

sr. Anna Bartošová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk