Prázdny hrob

 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k

Krása počúvania

Počúvanie sú dvere, ktoré vedú k múdrosti. Každodenné skúsenosti ukazujú, že pedagógovia i rodičia sa často stretávajú s ťažkosťami

Dni autentického bratstva FMA a SDB

Pred  týždňom sme publikovali článok o Európskom seminári ACSSA, združenia saleziánskych historikov. „Boli to nielen dni vedeckého semi

Deviatnik k donovi Boscovi

Tieto zamyslenia počas deviatich dní pred sviatkom dona Bosca (od pondelka 22.1. do utorka 30.1.) chcú byť priestorom pre pokojnú modlitbu a uva

Umenie trpezlivosti v rodine

Hlavný predstavený, don Ángel Fernández Artime, v strenne 2017 predstavil teologický  pohľad lásky v manželstve a v rodine. Zdôraznil pr

Saleziánska láskavosť

V našom svete, v našich rodinách, v prostredí, kde sa hýbeme, potrebujú ľudia našu láskavosť, no najviac ju čakajú mladí. Potrebujeme o

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk