Ako sa rodí misionárske povolanie

Oblasť Strednej Ameriky ponúka toľko výziev pokiaľ ide o chudobu, nespravodlivosť, problém uplatnenia sa mladej generácie, ktorá sa snaží

Učenícke dvojčatá

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto kam sa sám chystal ísť.  A 

Kamenné srdce či tvár?

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu

Najpodstatnejšia otázka

Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: "Za koho ma pokladajú zástupy?" Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za El

Tri lásky

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.  Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť s

Pod krídlami Ducha

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.  A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky. Kto ma miluj

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk